2. ročník konferencie Psychológia v športe "nielen o rozvoji talentu“

 

Termín: 18. október 2019

Miesto: Hotel DoubleTree by Hilton

Program:

 • Dr. Andreas Küttel (DEN)Holisticko-ekologický pohľad na rozvoj talentu a aplikovanú športovú psychológiu
  • Andreas Küttel je bývalý majster sveta v skokoch na lyžiach a trojnásobný olympionik. Vyštudoval vedy o športe na ETH v Zurichu (CH). Po ukončení športovej kariéry sa presťahoval do Dánska, kde v roku 2017 získal na Univerzite južného Dánska doktorát za výskum na tému ukončovania športovej kariéry. Popri výskumných aktivitách v oblastiach športovej kariéry, duálnej kariéry a mentálneho zdravia, prednáša na univerzite športovú psychológiu a predmety o rozvoji talentu. Zároveň pracuje ako konzultant športovej psychológie pre švajčiarsky národný tím v skokoch na lyžiach a tiež spolupracuje s lokálnymi klubmi a individuálnymi športovcami z rôznych športov v Dánsku.

  • Pozerať sa na rozvoj talentu z pohľadu ekologickej perspektívy znamená, že pozornosť sa presmeruje od jednotlivca a väčší dôraz sa kladie na prostredie, ktoré športovca obklopuje. V holistickej perspektíve  sú športovci vnímaní ako celistvé osoby rozvíjajúce sa počas rôznych štádií ich športovej kariéry. Obe tieto perspektívy kladú určité nároky na športovo psychologický prístup. Počas prednášky si najprv predstavíme niektoré modely, ktoré vysvetľujú čo majú úspešné prostredia spoločné. Následne si na príkladoch z praxe ukážeme, ako vedia všetci zúčastnení (tréneri, rodičia, športoví psychológovia, atď.) použiť „holisticko-ekologický“ prístup v praxi.

 • MSc. Snežana Stoljarova (EST)Dlhodobá športová kariéra: výzvy, zdroje a stratégie zvládania
  • Snežana Stoljarova je športová psychologička z Talinu (EST) a popri súkromnej praxi prednáša na univerzite. Vyštudovala sociálnu psychológiu na univerzite v Taline. Následne získala európsky magisterský titul zo psychológie športu a cvičenia na Lundskej univerzite (SWE). Snežana poskytuje poradenstvo a vzdeláva trénerov a rodičov v športovej psychológii, pričom využíva vlastnú skúsenosť vo výkonnostnom športe v kombinácii s akademickými vedomosťami. Spolupracuje so športovcami z rôznych športov a rôznych výkonnostných úrovní, od mladých športovcov až po športovcov olympijských. V rámci svojho záujmu o širšie dopady športu je súčasťou sociálneho programu využívajúceho šport v prospech ohrozenej mládeže.

  • Športová kariéra môže zabrať až jednu tretinu ľudského života, pričom zahŕňa niekoľko dôležitých prechodov a ovplyvňuje všetky aspekty rozvoja športovca. Zdravá a dlhodobá športová kariéra vyžaduje úspešné zvládnutie  prechodných fáz a vo všeobecnosti holistický prístup k rozvoju športovca. Cieľom prednášky je poskytnúť prehľad súčasného chápania dlhodobej športovej kariéry a holistického rozvoja športovca z pohľadu športovej psychológie. Teoretické modely nám budú slúžiť ako východisko pre praktické použite v práci trénera.

 • MSc. Peter Schneider (DE)Komplexný rozvoj trénera ako základ pre podporu komplexného rozvoja športovca
  • Peter Schneider pochádza z Detroitu (USA) a aktuálne pracuje ako konzultant športovej psychológie v mládežníckej akadémii v FC Augsburg e.V. (DE). Má rozsiahle skúsenosti v profesionálnom futbale, ako na mládežníckej tak aj na vrcholovej úrovni, kde robí konzultanta hráčom aj trénerom už viac ako päť rokov. Bakalársky titul získal z biológie a psychológie na Kalamazoo College (USA). V roku 2007 sa presťahoval do Európy, kde na Jyvaskylskej univerzite (FIN) a Lipskej univerzite (DE) získal magisterské tituly zo športovej psychológie a zo športovej diagnostiky. Tento rok ho čaká na Lipskej univerzite obhajoba doktorandského výskumu na tému „prostredie podporujúce rozvoj talentu“.

  • Množstvo trénerov strávi nespočetné hodiny v snahe vytrénovať a rozvinúť vyspelých športovcov. S kolegami vymýšľajú drily, ktoré pomôžu ich športovcom stať sa o kúsok lepšími a posunúť sa tak na vyššiu úroveň. Avšak koľko z týchto trénerov venuje čas vlastnému rozvoju? Počas prednášky, dostanú tréneri priestor zreflektovať svoje silné a slabé stránky a vytvoriť si tak na základe sebahodnotenia svoj vlastný profil úrovne trénerských kompetencií,  spoľahlivosti a empatie. Pretože ak tréneri vedia ako tieto tri oblasti  rozvíjať a mať ich v rovnováhe, tak sa môžu na dennej báze stať efektívnejšími a zároveň vytvárajú efektívnejšie prostredie pre rozvoj ich športovcov.

 • Mgr. Veronika Baláková, PhD (CZ)Tréner (ne)psychológom?
  • Veronika Baláková vyštudovala telesnú výchovu a psychológiu na FTVS UK v Prahe a úspešne dokončila PhD štúdium na FF UK v Prahe s dizertačnou prácou „Komunikačné zručnosti trénera a ich rozvoj pomocou VTI“. Väčšinu vzdelania v športovej psychológii získala na Glamorgan university vo Walse. Medzi jej klientov nepatria iba vrcholoví športovci s ktorými spolupráca smeruje na ME, MS či OH, ale tiež začínajúci športovci, pre ktorých je dôležitý každý dobre odohraný bod či odbehnuté preteky. V prípade potreby si k spolupráci prizýva tiež rodičov či trénerov svojich klientov. V Asociácií psychológov športu v ČR je členkou výkonného výboru na pozícii podpredsedníčky.

  • Často počúvame, že tréner by mal byť tiež psychológom a že tréner je jediným, kto by mal zastávať prácu psychológa, resp. psychologického pôsobenia.  Čo to pre trénera vlastne znamená „byť psychológom“? Na to, aby sme mohli popísať čo, kedy a ako má tréner z hľadiska psychologického pôsobenia robiť, je potrebné stanoviť úlohy trénera. Zameriame sa nielen na nácvik a rozvoj zručností zverencov, ale tiež na reguláciu ich aktuálnych psychických stavov a rozvoj ich osobností s dôrazom na prácu s talentovanými jedincami.

 • PaedDr., Mgr. Michal Murárik (SK)Rola rodiča pri rozvoji mladého športovca
  • Michal Murárik bol dlhoročným reprezentantom v zjazdovom lyžovaní. Vyštudoval telesnú výchovu a regeneráciu na FTVŠ UK v Bratislave a neskôr psychológiu na FIF UK. Po skončení športovej kariéry pôsobil ako tréner zjazdových lyžiarov v žiackej aj juniorskej kategórii. Venoval sa aj oblasti vzdelávania a rozvoja manažmentu v medzinárodnej spoločnosti. Od roku 2011 pôsobí ako športový psychológ a psychoterapeut. Absolvoval psychoterapeutický výcvik v systemickej psychoterapii, ktorého základom je práca s celým systémom športovec – rodič – tréner. Dlhodobo spolupracuje s rôznymi športovými zväzmi a športovcami na Slovensku.

  • Dlhodobo sa ukazuje, že v práci s deťmi a mládežou v športe je dôležité pracovať nielen so samotným športovcom, ale najmä s celým systémom, v ktorom dieťa žije, športuje a vzdeláva sa. Jedna časť systému je rodina a najmä rodičia majú najčastejšie na neho najväčší formatívny vplyv. V prednáške sa budeme venovať rôznym faktorom, ktoré môžu pomôcť nastaviť rodiča do užitočnej role, aby pôsobil podporujúco na mentálny rozvoj mladých športovcov a nie kontraproduktívne. Systemický prístup sa ukazuje ako veľmi efektívny, pretože poskytuje nástroje a techniky ako užitočne spájať pohľady, postoje a hodnoty členov systému. Môžeme tak optimalizovať celý systém, v ktorom športovec funguje.

 • Mgr. Adam Truhlář (SK)Ako vybudovať prostredie, ktoré podporuje rozvoj talentu v 21. storočí
  • Adam Truhlář je športový psychológ, absolvent psychológie na FIF UK v Bratislave. Jeho zameraním sú neurovedecké prístupy  aplikované do  kontextu športového výkonu. Pracuje s vrcholovými športovcami na medzinárodnej úrovni a podieľal sa na tvorbe rozvojového systému SZĽH, ktorého cieľom je zaviesť inovatívne metódy do vedenia mladých športovcov. Je autorom diela Kouč 21. storočia a Športová psychológia pre hokejových rodičov. Ako tenisový tréner pracoval v svetových akadémiách v zahraničí (UAE, ESP, DE, IT). V súčasnosti vlastní tenisovú akadémiu N.1 a spoločnosť Sportintelligence, ktorej zameraním je identifikácia a rozvoj detského talentu z motorického a emocionálneho aspektu.

  • Aby sa talent mladých športovcov dokázal naplno rozvinúť, je potrebné vytvoriť mu vhodné prostredie. Nie len z pozície rodiča, trénera, klubu, ale aj samotného nastavenia systému. To, ako je na vrchu pyramídy nastavený systém, ovplyvňuje prístup klubov a trénerov k rozvoju hráčov. Filozofia rozvoja detí v 21. storočí by mala zohľadňovať všetky faktory rozvoja od motorických, technicko-taktických, emocionálnych či sociálnych. Môže teda samotný zväz svojou filozofiou a finančnou investíciou podporiť budovanie talentov?

 • Panelová diskusia„Rozvoj talentu na Slovensku"
  • Hostia:
   Danka Barteková - športová strelkyňa
   • Danka Barteková je športová strelkyňa, Olympionička, bronzová medailistka v disciplíne skeet z Londýna 2012. Štvornásobná víťazka svetového pohára a štvornásobná majsterka Európy, niekoľkonásobná medailistka z majstrovstiev sveta. Okrem športovej kariéry sa stala po zvolení v roku 2012 členkou Medzinárodného olympijského výboru a v súčasnosti pôsobí ako podpredsedníčka Komisie športovcov, predsedníčka Koordinačnej komisie pre OH mládeže v Lausanne 2020 a členka ďalších 4 komisií a 3 pracovných skupín. Je stále aktívnou športovkyňou a budúci rok sa určite predstaví na Olympijských hrách v Tokiu.
   Pavel Bílik - odborník z prostredia paralympijského športu
   • Pavel Bílik je športový odborník a funkcionár z oblasti paralympijského športu, absolvent FTVŠ UK v Bratislave. Už vyše 20 rokov sa venuje oblasti športu zdravotne znevýhodnenej mládeže, je zakladateľom jednotného systému mládežníckeho športu pri Slovenskom paralympijskom výbore. Tento systém v sebe zahŕňa nielen identifikáciu a vyhľadávanie športovo-talentovaných detí a mládeže v populácii zdravotne znevýhodnených, ale aj riadenú činnosť útvarov talentovanej mládeže, či juniorských tímov. V roku 1997 bol zakladajúcim predsedom prvého športového klubu telesne postihnutej mládeže Altius Bratislava, v roku 2006 založil Školský volejbalový klub Bílikova Dúbravka, v ktorom pôsobil ako tréner a štatutár zároveň. Od roku 1999 je s malými prestávkami členom výkonných výborov Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov a Slovenského paralympijského výboru, kde zastupuje oblasť mládeže a rozvoja športu. Za toto obdobie získal veľa užitočných skúsenosti ako mládežnícky tréner, funkcionár, metodik, učiteľ telesnej výchovy, ale napríklad aj ako rodič športovo talentovaného dieťata, keď jeho syn Martin reprezentoval v mládežníckych kategóriách Slovensko v rámci viacerých významných medzinárodných podujatí. V takomto širokom priestore nadobudnuté skúsenosti dnes odovzdáva ako manažér úseku športu mládeže, rozvoja a vzdelávania pri Slovenskom paralympíjskom výbore a jeho vysnívaným cieľom je posunúť túto oblasť na vyššiu a predovšetkým spoločnosťou pozitívne vnímanú a akceptovanú úroveň.
   Adrián Guľa - futbalový tréner
   • Adrián Guľa pôsobil ako profesionálny futbalista na Slovensku a v Českej republike. Po hráčskej kariére sa stal trénerom tímu AS Trenčín, s ktorým postúpil do najvyššej súťaže. Následne viedol mužstvo MŠK Žilina, s ktorým získal v sezóne 2016/17 majstrovský titul. Úspechy v oboch tímoch spojil s vytvorením systému podporujúceho dlhodobý rozvoj mladých hráčov schopných presadiť sa na svetovej úrovni. Podieľal sa na formovaní viacerých reprezentantov ako napr. Milan Škriniar, Stanislav Lobotka, Ladislav Bénes alebo Denis Vavro. V súčasnosti je trénerom reprezentácie do 21 rokov. Prednáša futbalovým trénerom a založil vlastný edukačný program „Futbal mojimi očami“.
   Tomáš Masaryk - paratenista
   • Tomáš Masaryk sa druhýkrát doslova a do písmena narodil v roku 2001 po ťažkej autonehode, ktorú by štatisticky nemalo prežiť 99 percent ľudí. Lekári ho v danom čase dokonca vyhlásili za mŕtveho. Patril vtedy medzi najväčšie talenty slovenského futbalu a mal čerstvo po promóciách na FTVŠ v Bratislave. Hneď po autonehode sa dozvedel, že na neho čakal lukratívny kontrakt vo francúzskom futbalovom klube OSC Lille. Vesmír to však zariadil inak. Už pár rokov po autonehode sa začal naplno venovať tenisu na vozíku. Na svetovom šampionáte družstiev získali ako družstvo ôsme miesto, viackrát uspel na medzinárodných turnajoch, je štvornásobným majstrom Československej tour vo štvorhre, trojnásobným držiteľom slovenského striebra vo dvojhre a držiteľ trofejí z medzinárodných turnajov. Za ten čas čo hrá tenis na vozíku získal cca 130 trofejí. Podarilo sa mu získať skvelú prácu v obchodnej zahraničnej firme, ktorá ho baví a napĺňa. Tiež sa venuje prednášaniu pre študentov, zamestnancov firiem a podnikateľov na tému motivácie. Po všetkom, čo zažil, zostáva nenapraviteľným optimistom, snaží sa byť sebestačným a každým dňom presviedča seba aj ostatných, že fyzické obmedzenia neexistujú, iba tie, ktoré máme v hlave. 

Jazyk: SJ | ČJ | AJ (s tlmočením)

Registrácia:

Prihláška: http://bit.ly/Psychologia-v-sporte_2019 

 

Sledujte udalosť na našom FACEBOOKu a získajte najaktuálnejšie informácie o konferencii.